444 1 633

Yurt dışı aramalar:
+90 212 368 16 00

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) İşbu Politika’nın amacı, 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu olan Intermed Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından, işbu Politika’nın dayanağı yasal Mevzuat’a uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir

Kapsam
MADDE 2 – (1) İşbu Politika, Şirket’in hizmetlerini sunduğu sırada ilgili olduğu kullanıcılarını, ziyaretçilerini, yorumcularını başta olmak üzere, Şirket çalışanlarını, çalışan adaylarını, yöneticilerini, ilgili kullanıcılarını, Şirket’in işbirliği içerisinde olduğu üçüncü kişileri ve onların çalışanlarını, yöneticilerini ve diğer üçüncü kişileri; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirket tarafından kişisel verilerinin işlenmesi halinde kapsamaktadır.
(2) Yukarda belirtilen kişisel veri sahiplerine, işbu Politika’nın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece birtakım hükümleri de uygulanabilecektir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik dayanılarak hazırlanmıştır.

(2) Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda işbu Politika ile yürürlükte bulunan mevzuat arasında farklılık bulunması halinde Mevzuat hükümleri öncelikle uygulanacaktır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Politika’nın uygulanmasında;
a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
b) Envanter: Şirket tarafından Mevzuat gereği hazırlanmış olan Kişisel Veri Envanterini,
c) İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,
d) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
e) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
f) Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
g) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
h) Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
i) Kişisel veri işleme envanteri: Şirket’in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanteri,
j) Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
k) Kişisel verinin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
l) Kişisel verinin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,
m) Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,
n) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
o) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
p) Loglama: Tüm kritik ağlar ve cihazları kapsayan bilişim sistemlerinin ürettiği olay kayıtlarının, diğer bir deyişle logların, belirlenen kurallara göre analiz edilmesi, kapsamlı bir şekilde toplanması, birleştirilmesi, orijinal haliyle saklanması, metin olarak analizi ve sunumu gibi adımlardan oluşan, olası saldırın göstergelerini ve delillerini elde etmeye olanak sağlayan, saldırının hangi kanallardan ne zaman gerçekleştirildiği, hangi protokollerin kullanıldığı ve atağın nereden başladığı gibi önemli bilgileri elde etmeye yardımcı olan kayıt izleme biçimini,
q) Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
r) Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
s) Politika: Kanun uyarınca veri sorumlusu olduğu kabul edilen Şirket’in, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptığı işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını,
t) Secure Sockets Layer (SSL): Türkçe anlamı "Güvenli Giriş Katmanı" olan, internet sitesi ile kullanıcısı arasında güvenli bir bağlantının kurulmasını hedefleyen, kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesini önleyici güvenlik protokolünü,
u) Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,
v) Şirket: Ticari unvanı İntermed Sağlık Hizmetleri AŞ olan şirketi,
w) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,
x) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
y) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
(2) Bu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Ortamları
Kişisel Veri Kayıt ortamları
MADDE 5 – (1) Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda, başta KVKK hükümleri olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

a) Teknik kayıt ortamları:
1. Şirket adına kayıtlı bilgisayarlar ve sunucular,
2. Ağ üzerinden veri saklanması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri,
3. Bulut sistemleri,
4. Mobil telefonlar ve içerisindeki tüm saklama alanları,
5. Flaş bellekler,
6. Yazıcılar,

a) Teknik olmayan veri kayıt ortamları:
1. Kâğıt,
2. Birim Dolapları,
3. Arşiv

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasında Yaklaşımımız ve Alınan Tedbirler

Kişisel verilerin saklanması ve imhasında genel ilkeler
MADDE 6 – (1) Şirket, Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusudur ve bünyesinde tutmakta olduğu kişisel verileri, Envantere uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için işbu Politika’ya uygun hareket etmek ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

(2) Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:
a) Şirket, Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan genel ilkelere uyulacağını,
b) Şirket, işbu Politika’yı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin mevzuata uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini,
c) Şirket, kişisel verileri saklarken, silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken, Kanun’un 12’inci maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili Mevzuat’ta yer alan hükümlere, Kurul kararlarına ve Politika’ya uygun hareket edeceğini,
d) Şirket, bünyesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında işbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını,
e) Şirket, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alacağını ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklayacağını,
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ve diğer sebepler
MADDE 7 – (1) Şirket tarafından veri sahiplerine ait kişisel veriler;
a) İnternet Sitesi yoluyla sunulan hizmetlerden randevu alınması suretiyle faydalanılması,
b) Şirket’in sunduğu hizmetler yoluyla faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bunun için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
c) Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’in sunduğu hizmetlerden faydalanan kişilere ilişkin kayıtların tutulması,
d) Kullanıcı istek, şikâyet ve önerilerine en kısa sürede yanıt verilmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerin yapılması,
e) Hizmetlerimizin sunulması esnasında ortaya çıkabilecek sistemsel hataların tespiti, onarımı ve sistem performans ölçümünün yapılması,
f) Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi,
g) Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,
h) Şirket içi insan kaynakları faaliyetleri başta olmak üzere finansal, mali, yönetimsel dahil tüm iç işleyişlerin yürütülmesi,
i) Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Hukuki, teknik ve diğer sebepleri için; ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte benzer amaç ve sebeplerle saklanmaktadır.

(2) Şirket tarafından veri sahiplerine ait kişisel veriler;
a) Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan genel ilkeler,
b) Veri sahibi ilgili kişinin talebi,
c) Yasal yükümlülüklerin sona ermesi,
Hukuki, teknik ve diğer sebepleri için; ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte benzer amaç ve sebeplerle imha edilmektedir.

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler
MADDE 8 – (1) Veri sahibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için Şirket tarafından alınmış teknik tedbirler,
a) Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik açıdan gerekli en güncel güvenlik ve virüs koruma sistemlerinin kullanılması, gizlilik ve bilgi güvenliği tedbirlerinin alınması,
b) İnternet Sitesi’nde her türlü veri hırsızlığı ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünün kullanması,
c) Kişisel verilere erişimi kısıtlayıcı ve yalnızca İlgili Kullanıcı sıfatıyla yetkili çalışanların erişebilmesine izin veren yetkilendirme, anahtar ve şifre yöntemlerinin kullanılması,
d) Hukuka ve ilgili Mevzuat’a uygun bir biçimde yedekleme programlarının kullanılması,
e) Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testlerinin uygulanarak sistem zafiyetlerinin kontrolü,
olarak belirlenmiştir.

(2) Veri sahibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için Şirket tarafından alınmış idari tedbirler,
a) Kişisel verilerin korunması hakkında Mevzuat ve veri güvenliği hakkında Şirket içi gerekli farkındalık çalışmasının düzenli olarak yapılması ve eğitimlerin verilmesi,
b) Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli iç denetimlerin yapılması, denetimler sonucunda ortaya çıkan zafiyetlerin giderilmesi,
c) Kişisel verilerin aktarıldığı veri sorumlusu ve/veya veri işleyen üçüncü kişilerden kişisel verilerin saklanmasında belirli standartların yerine getirilmesine ilişkin taahhütlerin talep edilmesi, çerçeve sözleşmelerin imzalanması ve/veya mevcut sözleşmelere yeni hükümler ilave edilmesi,
d) İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumun ilgili Mevzuat yükümlülüklerine göre en kısa sürede Kurum’a ve ilgili kişiye bildirilmesi,
e) Oluşabilecek risklere karşı aksiyon planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirilmesi,
olarak belirlenmiştir.

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler
MADDE 9 – (1) Veri sahibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Şirket tarafından alınmış teknik tedbirler,
a) Teknik olan kayıt ortamlarından uygun olanlar için yok etme (fiziksel de-manyetize etme, üzerine yazma) ya da anonimleştirme yöntemlerinden kişisel verinin niteliğine göre uygun olanın tercih edilmesi,
b) Teknik olmayan kayıt ortamlarında bulunan kişisel verilerin imhası için silme (karartma vs.), yok etme (fiziksel yok etme) yöntemlerinin uygulanması,
olarak belirlenmiştir.

(2) Veri sahibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Şirket tarafından alınmış idari tedbirler,
a) Kişisel verilerin imhası hakkında gerekli uygulama çalışmasının düzenli olarak yapılması ve eğitimlerin verilmesi,
b) Şirket’e ait işyeri dahilinde özellikle teknik olmayan veri kayıt ortamlarının fiziksel imhasına ilişkin gerekli ekipmanın bulundurulması,
olarak belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevli Birimler

Kişisel verilerin saklanma ve imha süreçlerinde görevli birimler ve bilgileri
MADDE 10 – (1) Şirket’in kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alan görevli birimlerinde çalışan personelin unvanlarını ve görev tanımlarını gösteren liste EK-1’de yer almaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Süreler

Saklama ve imha süreleri
MADDE 11 – (1) Veri sahibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin kategorilerine göre saklama ve imha sürelerini gösteren tablo F-LC-TR-017-019 Veri saklama planı oluşturulmuş ve şirket kalite doküman sisteminde bulunmaktadır.

Periyodik imha süreleri
MADDE 12 – (1) Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kategorilerine göre oluşturulan F-LC-TR-017-019 Veri saklama planında belirtilen süre dolduğunda, en geç 6 ay içinde periyodik imha gerçekleştirilir.

Kişisel verileri ilgili kişinin talep etmesi durumunda silme ve yok etme süreleri
MADDE 13 – (1) İlgili kişi, Kanun’un 13’üncü maddesine istinaden Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirket talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirket, ilgili kişinin talebini en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Şirket bu durumu üçüncü kişiye en geç 10 (on) gün içinde bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirket tarafından Kanun’un 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük, Güncellemeler ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Şirket tarafından hazırlanan işbu Politika İnternet Sitesinde yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

(2) KVKK ve ilgili diğer Mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer Mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Güncellemeler
MADDE 15 – (1) İşbu Politika’ya ait güncelleme tablosu EK-2’de yer almaktadır.

Kişisel verileri koruma görevlisi
MADDE 16 – (1) Şirket’in kişisel verileri koruma görevlisinin bilgileri şu şekildedir;
a) İsim Soyisim : Sare Olcay AKIN
b) Adres : Levent Mah. Karanfil Sokak No:3 Beşiktaş İstanbul
c) Telefon : 0 212 2792200
d) E-posta : kvk@affidea.com


EK-1: GÖREVLİ BİRİMLER VE BİLGİLERİ TABLOSU
Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alan Şirket çalışanlarının unvanlarına, birimlerine ve kişisel verilerin korunması alanında görev tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Aşağıda listeli tüm çalışanların sadece kişisel verilerin korunması hakkındaki görev tanımlarına yer verilmiş olup, tamamının görev tanımlarına dahil süreçleri ilgilendiren kişisel verilerin saklama sürelerine uygunluğun sağlanması görevi bulunmaktadır.

UNVAN BİRİM GÖREV TANIMI
Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgi Teknolojileri Departmanı Kişisel verilerin saklanması, imhası ve veri güvenliği için teknolojik açıdan gerekli en güncel güvenlik ve virüs koruma sistemlerinin kurulması, gizlilik ve bilgi güvenliği tedbirlerinin alınması, her türlü veri hırsızlığı ve sahteciliğe karşı gerekli güvenlik protokollerinin temini, Şirket içinde kişisel verilere erişim için yetkilendirme, anahtar ve şifre yöntemlerinin kurulması, uygun yedekleme programlarının kullanılması, veri kayıt ortamlarına erişimlerin loglama yöntemiyle izlenmesi, düzenli olarak ve ihtiyaç halinde sızma testlerinin yapılması, tüm ilgili süreçlerin denetimi, teknik kayıt ortamlarında saklanan kişisel verilerin teknik belirlenen saklama süresi boyunca saklanması, imhası ve imhanın ardından kişisel verilerin korunması departmanına raporlanması
Veri Koruma Sorumlusu (DPO) Kalite Departmanı Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme, Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme, Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme, Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme, Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma
Avukat Hukuk Departmanı Kişisel verilerin tanımlanması, kişisel verilerin işleme, saklama ve imha süreçlerinde hukuki destek sağlanması, sözleşmelerin düzenlenmesi, ilgili mevzuatın takibi
Departman Müdürleri İlgili Departmanlar Şirket tarafından teknik olmayan veri kayıt ortamlarında (kâğıt, birim dolapları, arşiv) belirlenen saklanan kişisel verilerin imhası ve imhanın ardından kişisel verilerin korunması departmanına raporlanması
Tüm çalışanlar Tüm departmanlar Kullanıcılar tarafından Kanun’un 11’inci maddesi gereğince yapılan başvuruların kişisel verileri koruma ve hukuk departmanlarına iletilmesi
Veri Koruma Sorumlusu (DPO) Kalite Departmanı Kişisel verilerin korunması süreçlerinin tamamının yönetimi, koordinasyonu, denetimi ve raporlanması, Kurum ile ilişkilerin yürütülmesi, farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi, saklama ve imha süreçleriyle ilgili diğer departmanların bilgilendirilmesi, kişisel verilerin saklanması ve imhası için gerekli idari tedbirlerin alınması, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasının sağlanması ve söz konusu kayıtların belirtilen süre saklanması

EK-2: GÜNCELLEME TABLOSU
İşbu Politika’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEMELERİN KAPSAMI
8.2.2021 Politika yayın tarihi

SOSYAL MEDYA