444 1 633

Yurt dışı aramalar:
+90 212 368 16 00

INTERMED VERİ İHLALİ MÜDAHALE PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – Bu Planın amacı, İntermed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi başta olmak üzere diğer tüm bağlı iştirakleri, bünyesindeki diğer şirketler ve sağlık merkezleri (“Intermed”) olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu sıfatıyla İntermed tarafından kendi nezdinde kimlere raporlama yapılacağı, Kanun kapsamında yapılacak bildirimler ile veri ihlalinin olası sonuçlarının değerlendirilmesi hususunda, kendi nezdindeki sorumluluğun kimde olduğunun belirlenmesi gibi konulara ilişkin rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu Planın kapsamı, İntermed tarafından fiziki veya elektronik ortamda işlenen kişisel verilerin işlenmesinde görevli çalışanları içermektedir.

Tanımlar
Madde 3 – Bu Planın uygulanmasında;
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
c) İntermed: İntermed Sağlık Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere, İntermar Sağlık Hizmetleri A.Ş., İntermed Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti., İntermet Sağlık Hizmetleri A.Ş. Ultra Görüntüleme Merkezi A.Ş., Unimed Anadolu Sağlık Hizm. Ve Tic. A.Ş., Unimed Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş., EWRS Tıbbi Cihazlar Ticaret Ltd. Şti, Affidea Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş.’yi
d) Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
e) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
f) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
g) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
h) Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu Sözleşme’nin devamında kullanılan “kişisel veri” ifadesi, uygun olduğu ölçüde özel nitelikli kişisel verileri de kapsamaktadır),
i) Plan: İntermed Veri ihlali müdahale planını,
j) Veri ihlali: Veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesini,
k) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
m) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Veri İhlali

Veri İhlali
Madde 4 – Kanunun 12’nci maddesinin 5’inci fıkrası gereğince, İntermed tarafından işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesidir.

Yukarıdaki tanıma ilaveten; iletilen, saklanan veya işlenen kişisel verilerin kazara yasadışı yollarla imha edilmesi, kaybı, değiştirilmesi, yetkisiz şekilde açıklanması ve/veya bunlara erişime yol açan bir güvenlik ihlalinin meydana gelmesi de yine Plan kapsamında Veri İhlali olarak nitelendirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hedefler, Görevliler ve Sorumluluklar

Hedefler
Madde 5 – Bir Veri İhlali yaşanması durumunda, İntermed'in Plan çerçevesinde hedefleri:
1. Veri İhlaline sebep olan olayı dahili olarak tüm ilgili departmanlar nezdinde araştırmak (gerektiği hallerde kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde),
2. Veri İhlalinin kaynağını tespit etmek,
3. Veri İhlalinden etkilenen kişisel veri kategorilerini tespit etmek,
4. Veri İhlalinden etkilenen kişi gruplarını/tarafları tespit etmek,
5. Veri İhlalinden etkilenen tarafların mevcutta uğradıkları ve uğramaları muhtemel potansiyel etkileri tespit etmek ve varsa bu etkilerden doğan zararların en asgariye indirilmesini sağlamak,
6. Veri İhlali neticesinde İntermed'in organizasyonuna olan etkilerinin, ticari kaybın, operasyonlardaki azalmanın, itibarî kayıpların ve/veya finansal zararların boyutlarını tespit etmek ve hukuka uygun bir şekilde en asgariye indirilmesini sağlamak,
7. Veri İhlali sonrasındaki iyileşmenin zamanını tespit etmek,
8. Eğer siber saldırı varsa;
a. Bilgi sistemlerinin siber saldırıdan etkilenip etkilenmediğini,
b. Saldırı sonucu gerçekleşen ihlal unsurunu,
c. Siber saldırının İntermed'ın organizasyonuna olan etkilerini, ve
d. Siber saldırı sonrasındaki iyileşmenin zamanını tespit etmek,
9. İhlalin tekrarlanmaması için atılan adımları belirlemek ve bunların tahminen ne kadar zamanda tamamlanacağını hesaplamak,

10. Veri İhlaline sebep olan olayı veya olay sonucu ortaya çıkan kaybı,
a. Kanuna uygun şekilde Kurula 72 saat içerisinde,
b. Veri İhlalinden etkilenen ilgili kişilere en kısa sürede uygun yöntemlerle,
c. Çalışanlara en kısa sürede,
d. Eğer gerekiyorsa yurtiçinde bulunan diğer organizasyon veya kurumlara ilgili yasal yükümlülüklere uygun sürede,
11. Yurt dışında bulunan diğer veri koruma otoriteleri veya ilgili kurumlara ilgili yasal yükümlülüklere uygun sürede, bildirmek,
12. Gelecekte meydana gelmesi ihtimaline karşı olası Veri İhlallerinin en aza indirilmesi için Veri İhlaline yol açan olay sonrası iç denetimi tertiplemek, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve iç iletişimi sağlamak; ve
13. Veri ihlallerine ilişkin bilgilerin, etkilerinin ve alınan önlemlerin kayıt altına alınması ve Kurulun incelemesine hazır halde bulundurmaktır.

Görevliler ve Sorumluluklar
Madde 6 – Veri İhlali yaşanması halinde bu Plan gereğince İntermed bünyesinde görevli departmanlar, Veri İhlaline neden olan olayın niteliğine göre belirlenir; ancak her koşulda aşağıdaki tabloda yazan departmanlardan her birinden en az bir temsilci görevlendirilecektir. Temsilcilerin sorumluluklarına da aynı tabloda belirtilmiştir.

Görevli Departman Veri İhlali Halinde Sorumlulukları
Veri Koruma Sorumlusu (DPO) 1. Veri İhlaline sebep olan olayı dahili olarak tüm ilgili departmanlar nezdinde (gerektiği hallerde kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde) araştırmak.
2. Veri İhlalinin kaynağını tespit etmek.
3. Veri İhlalinden etkilenen kişisel veri kategorilerini tespit etmek.
4. Veri İhlalinden etkilenen kişi gruplarını/tarafları tespit etmek.
5. Veri İhlalinden etkilenen tarafların mevcutta uğradıkları ve uğramaları muhtemel potansiyel etkileri tespit etmek ve varsa bu etkilerden doğan zararların en asgariye indirilmesini sağlamak.
6. Veri İhlali neticesinde İntermed'ın organizasyonuna olan etkilerinin, ticari kaybın, operasyonlardaki azalmanın, itibarî kayıpların ve/veya finansal zararların boyutlarını tespit etmek ve hukuka uygun bir şekilde en asgariye indirilmesini sağlamak.
7. Veri İhlali sonrasındaki iyileşmenin zamanını tespit etmek.
8. İhlalin tekrarlanmaması için atılan adımları belirlemek ve bunların tahminen ne kadar zamanda tamamlanacağını hesaplamak.
9. Veri İhlaline sebep olan olayı veya olay sonucu ortaya çıkan kaybı, Kanuna uygun şekilde Kurula 72 saat içerisinde bildirmek.
10. Yurt dışında bulunan diğer veri koruma otoriteleri veya ilgili kurumlara ilgili yasal yükümlülüklere uygun sürede, bildirmek.
11. Veri ihlallerine ilişkin bilgilerin, etkilerinin ve alınan önlemlerin kayıt altına alınması ve Kurulun incelemesine hazır halde bulundurmak.
12. Gelecekte meydana gelmesi ihtimaline karşı olası Veri İhlallerinin en aza indirilmesi için Veri İhlaline yol açan olay sonrası iç denetimi tertiplemek, eğitim faaliyetleri düzenlenmesini ve iç iletişimi sağlamak.
13. Veri işleyen nezdinde bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri işleyenin bu konuda herhangi bir gecikmeye yer vermeksizin veri sorumlusuna bildirimde bulunması durumunda yine Kurula gerekli bildirimin yapılmasını sağlamak.
14. Planın, yürürlük tarihinden itibaren her 6 (altı) ayda bir gözden geçirilmesini sağlamak.
IT Departmanı Veri ihlalinin siber saldırı veya diğer başka bir elektronik yolla gerçekleşmesi halinde;
1. Bilgi sistemlerinin Veri İhlalinden etkilenip etkilenmediğini tespit etmek.
2. Veri İhlali sonucu gerçekleşen ihlal unsurunu tespit etmek.
3. Veri İhlalinin İntermed'nın organizasyonuna olan etkilerini tespit etmek.
4. Veri İhlali sonrasındaki iyileşmenin zamanını tespit etmek.
IK Departmanı 1. Veri ihlalinin İntermed çalışanı tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit etmek.
2. İntermed çalışanlarının Veri İhlalinden etkilenip etkilenmediğini tespit etmek.
3. Veri İhlali sonucu gerçekleşen ihlal unsurunu, Veri İhlalinin İntermed'in organizasyonuna olan etkilerini ve Veri İhlali sonrasındaki iyileşmenin zamanını tespit etmek.
4. Veri İhlaline yol açan olay sonrası eğitim faaliyetleri hazırlamak ve iç iletişimi gerçekleştirmek.
5. Veri İhlaline sebep olan olayı veya olay sonucu ortaya çıkan kaybı çalışanlara en kısa sürede bildirmek.
6. Veri İhlaline yol açan olay sonrası iç denetimi gerçekleştirmek.
7. Veri İhlaline sebep olan olayı veya olay sonucu ortaya çıkan kaybı, Veri İhlalinden etkilenen ilgili kişilere en kısa sürede uygun yöntemlerle bildirmek.
8. Eğer gerekiyorsa yurtiçinde bulunan diğer organizasyon veya kurumlara ilgili yasal yükümlülüklere uygun sürede bildirmek.
Tablo 1: Veri İhlali Müdahale Planı Kapmasında Görevliler ve Sorumlulukları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bildirim

Veri Sorumlusu Tarafından Bildirim
Madde 6 – Veri İhlal bildirimleri, ihlalden etkilenen kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların bir an önce önüne geçilmesi veya en aza indirilmesine imkân verecek önlemler alınmasını sağlamak amacıyla Kurula ve ihlalden etkilenmiş kişilere yapılmalıdır. Buna ilişkin Kurulun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan işbu Plan gereğince İntermed'ın; 1. Veri İhlalini öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde Kurula bildirmesi,
2. Söz konusu veri ihlalinden etkilenen kişilerin belirlenmesini müteakip ilgili kişilere de makul olan en kısa süre içerisinde, ilgili kişinin iletişim adresine ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa veri sorumlusunun kendi web sitesi üzerinden yayımlanması gibi uygun yöntemlerle bildirim yapması,
3. Kurula haklı bir gerekçe ile 72 saat içinde bildirim yapılamaması halinde, yapılacak bildirimle birlikte gecikmenin nedenlerinin de Kurula açıklanması,
4. Kurula yapılacak bildirimde “https://ihlalbildirim.kvkk.gov.tr/”adresinde yer alana Kişisel Veri İhlal Bildirim Formunun kullanılması,
5. Kurula yapılacak bildirimde https://ihlalbildirim.kvkk.gov.tr/ adresinde yer alan “Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu”nun kullanılması halinde aynı adresteki “Kişisel Veri İhlali Bildirim Formu (Internet) Kılavuzu”nun okunması,
6. Formda yer alan bilgilerin aynı anda sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde, bu bilgilerin gecikmeye mahal verilmeksizin aşamalı olarak sağlanması, ve
7. Veri ihlallerine ilişkin bilgilerin, etkilerinin ve alınan önlemlerin kayıt altına alınması ve Kurulun incelemesine hazır halde bulundurulması gerekmektedir.
İntermed bildirime ilişkin yukarıda sayılı tüm işlemleri işbu Planın 5’inci maddesinde belirtilen ve aynı madde içerisindeki tabloda detaylı şekilde verilen birimlerince yürütür.

İlgili Kişiye Bildirim Esasları
Madde 7 – Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/271 Sayılı Kararı doğrultusunda, veri ihlalinden etkilenen veya etkilenmiş olduğundan şüphelenilen ilgili kişilere yapılacak bildirim açık ve sade bir dille yapılacak ve bildirimde asgari olarak şu unsurlar bulunacaktır:
- İhlalinin ne zaman gerçekleştiği,
- Kişisel veri kategorileri bazında (kişisel veri / özel nitelikli kişisel veri ayrımı yapılarak) hangi kişisel verilerin ihlalden etkilendiği,
- Kişisel veri ihlalinin olası sonuçları,
- Veri ihlalinin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınan veya alınması önerilen tedbirler,
- İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak irtibat kişilerinin isim ve iletişim detayları ya da veri sorumlusunun web sayfasının tam adresi, çağrı merkezi vb. iletişim yolları

Veri İşleyen Tarafından Bildirim
Madde 8 – Veri işleyen nezdinde bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri işleyenin bu konuda herhangi bir gecikmeye yer vermeksizin veri sorumlusu olan İntermed'e bildirimde bulunması gerekmektedir. Veri işleyenin bildirimini müteakip İntermed tarafından, Planın 6’ncı maddesindeki süreç izlenerek Kurula bildirim yapılacaktır.

Yurt Dışı Veri İhlali
Madde 9 – Veri ihlalinin yurt dışında yerleşik veri sorumlusu nezdinde yaşanması halinde, bu ihlalin sonuçlarının Türkiye’de yerleşik ilgili kişileri etkilemesi ve ilgili kişilerin sunulan ürün ve hizmetlerden Türkiye’de faydalanmaları durumunda, bu veri sorumlusu tarafından da Planın 6’ncı maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kurula bildirimde bulunulacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük
Madde 10 – İntermed tarafından hazırlanan bu Plan yönetim organı tarafından alınan karar doğrultusunda yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir.

Planın Gözden Geçirilmesi
Madde 11 – Hazırlanan ve yürürlüğe konulan bu Plan, yılda bir periyodik olarak gözden geçirilir.

GÜNCELLEME TABLOSU
Bu Plan’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GÜNCELLEME TARİHİ/VERSİYON GÜNCELLEMELERİN KAPSAMI
8.2.2021 / 00 Planın ilk yayınlanması

SOSYAL MEDYA